muzons - March 26th, 2007 [entries|archive|friends|userinfo]
muzons

[ website | TAGI ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

March 26th, 2007

The Idoru [Mar. 26th, 2007|08:45 am]

muzons

[gg]
Kādu laiku atpakaļ šie šmuguļi, kam kājas ar visiem nagiem un ragiem augušas iekš Dawncore & Newborn spēlēja reiz pie mums @ Depo ...

The Idoru - 2007 - Monolugue [part1] - [part2]

sauc kā gribi, roks, punk roks vai hardcore, bet atkal smux...
http://www.myspace.com/the_idoru
http://www.theidoru.com
linkpost comment

navigation
[ viewing | March 26th, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]