muzons - March 9th, 2004 [entries|archive|friends|userinfo]
muzons

[ website | TAGI ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

March 9th, 2004

Achtung! [Mar. 9th, 2004|11:28 am]
muzons
[arteck]
[music |Telefon Tel Aviv - What It Was Will Never Again]

Zinu, ka arī še dažiem patīk britu band's Zero 7. Tad nu paziņojums tāds, ka viņiem 2. martā iznāca jauns albūms - When It Falls. Paziņoju arī to, ka tas jau tiek lejuplādēts uz manu kasti.

Info @ Allmusic.com

Zero 7 Homepage
link3 comments|post comment

[Mar. 9th, 2004|07:30 pm]

muzons

[kruts]
[music |Jam&Spoon - Be Angeled (feat. Rea )]

Kāds pavecs mans puksts bija par Zoharu. Nolēmu parādīt kādu piemēru.

Zohar - Onethreeseven || 5:53 || 256kbps
Zohar - Elokainu || 8:39 || 256kbps
linkpost comment

navigation
[ viewing | March 9th, 2004 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]