ēdam veselīgi -- Day [entries|friends|calendar]
bez ķīmijas

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

Par vai pret ĢMO Latvijā [11 Dec 2008|06:51pm]
http://www.vidm.gov.lv/lat/aptauja/vairakjautajumu_aptauja
5 comments|post comment

navigation
[ viewing | December 11th, 2008 ]
[ go | previous day|next day ]