Būt sev -- Day [entries|friends|calendar]
zveerens

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

(jau pateica)

00:14 [26 Oct 2015|12:14am]
kāpēc ir skumji?

tāpēc, ka katru reizi tu ceri un šķiet, ka pietuvojies tam, pēc kā tik ļoti ilgojies.

(jau pateica)

22:26 [26 Oct 2015|10:26pm]
es gribētu tevi atkal satikt tādu, kā tad, kad iepazināmies.

bet varbūt tu nemaz nebiji un nekad neesi bijis cits?
varbūt cita biju es un tikai redzēju tevi tādu. tādu, kā vēlējos redzēt tad.

navigation
[ viewing | October 26th, 2015 ]
[ go | previous day|next day ]