morālā poha dzīves garumā - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
ziimogvasks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Apr. 25th, 2012|06:03 pm

ziimogvasks
mana mazā dzīvīte šobrīd sastāv no darba, interneta atkarības spēlītēm un klaba

ko man darīt
es vēlos par to parunāt :D
drīz jāiet uz darbu
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.