klik mī! - March 11th, 2012 [entries|archive|friends|userinfo]
virginia_bitch

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

March 11th, 2012

[Mar. 11th, 2012|06:44 pm]
tāpat kā sākot braukt ar riteni tu apjaut kāju muskuļus, tā es tikai tagad apjautu daudzu orgānu funkciju un formu - ne tikai reproduktīvo, bet vispār - katru līkumiņu, cirksnīti un lāpstiņu, kas ir perfekti radīti tam, lai visādos veidos sasildītu, pasargātu un pabarotu bērnu. un izrādās - nevis taureņi ir man vēderā, bet kārtīgs krampis. es iesakņojos, un man parādās daudz spēka.
linkpost comment

navigation
[ viewing | March 11th, 2012 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]