Spīdala [entries|archive|friends|userinfo]
Spīdala

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jan. 3rd, 2007|09:29 pm]
un arī šeit būs punkts.
pārāk ilgi vienā žurnālā aizsēdēties nedrīkst.
tie, kurus gribu turpināt lasīt, ir jau pievienoti no jaunās vietas.
bet dažas lietas es atstāju te.
link

[Apr. 24th, 2006|09:19 am]
darbs un mācības un viss.
linkpost comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]