lokomatīve jūras krastā [entries|friends|calendar]
solar

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[23 Nov 2010|09:58pm]
trešā desmitgade ir sākusies.
post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]