mist kast [entries|archive|friends|userinfo]
sniegabrist

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Mar. 28th, 2017|08:34 am]
[Current Music |Jorgos Skolias & Bronislaw Duzy]

take one mouthful of sugar and drink a bottle of wine turpentine
LinkLeave a comment

dienas atradums [Mar. 27th, 2017|05:39 pm]
dark-jazz krājumu papildinājums. Gaišiem vakariem piestāv
Księżyc - Kapkowa

un live @Boiler Room - burvīgs koncerts, acīm arī tīkams, pārdomāta performance, noskatījos kā filmu.
Link2 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]