sidlavs [entries|archive|friends|userinfo]
sidlavs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

DZī texti [Mar. 20th, 2017|09:20 pm]
Dzī saka Atradijās grāmatiņa. 3g 2mēn
7
linkpost comment

Dusmas! [Dec. 29th, 2011|10:29 am]
Dusmas bojā manas darbaspējas!
Nevaru pastradāt! Gribās netot ;) jo tā ir veiglāk!
Lūk paželojos!
link1 comment|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]