semyhr's Journal [entries|friends|calendar]
semyhr

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[28 Nov 2008|12:53pm]
Vakar tika atklāta karstvīna sezona. Šodien sāp galva no tās dziras un tā nu sāpošo galvu atbalstījis pret roku jau vairākas stundas sēžu šodien darbā un privatizēju savu sviesta cibu. Bļin, ja to var izdarīt par visiem ierakstiem ar vienu klikšķi tad es to negribu zināt :D

Viss padarīts un tagad es eju ēst frikadeļu zupu.
1 comment|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]