sargtornis [entries|archive|friends|userinfo]
sargtornis

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Mar. 7th, 2018|11:40 am]
Ir jāpārtrauc visas šīs spekulācijas, ir jādara gals patvaļai un nekompetencei. Mūsu cīņa beigsies tikai tad, kad valdībā beidzot būs arī dzīvnieku valsts pārstāvji.
linkpost comment

Nevienam! [Mar. 7th, 2018|09:27 am]
Nevienam mēs neatdosim savus vecākus! Ikviena ļaunā roka, kas mēģinās grābt, tiks sakosta! Jā!
link1 comment|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]