rita [entries|archive|friends|userinfo]
rita

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[7. Feb 2008|22:25]
[Mūzika |esi brīvs]

Ir tikai viena dzīve, kuru var sapist - savējā
un kad noslēdzās aplis ir jādzīvo tālāk tā, kas jau ir sapista
Link1 raksta|ir doma

navigation
[ viewing | most recent entries ]