Koncentrācija

Jan. 24., 2012 | 09:53 pm

Koncentrēšanās! KONCENTRĒŠANĀS! K O N C E N T R Ē Š A N Ā S!

Links | komentārs 8 komentāri | Add to Memories