nekijs [entries|archive|friends|userinfo]
nekijs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

striķis - labākie [Jan. 18th, 2009|05:02 am]
striķis dzīvo uz pilnu klapi, prieks, ka ir savi cilvēki!
linkpost comment

[Aug. 23rd, 2005|06:16 pm]
testeeju iespeeju veidot savu dienasgraamatu - inspireejos no koleegjiem
linkpost comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]