friends [entries|archive|friends|userinfo]
mazohistiskais patiesību meklējošais egoists

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jan. 16th, 2022|11:28 am]

martcore
svētdienas skola [NSFW, explicit]
kaut kā biju palaidis šo garām, taču tāpat kā restam, man arī bieži pālī šādi jautājumi parādas!
link1 comment|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]