nalle's Journal [entries|friends|calendar]
nalle

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[22 Dec 2005|10:26pm]
Man šodien ir auksti bet pieņemsim ka uz lineāla pēdējā atzīme ir pie 20cm.
1 comment|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]