hey, you! [entries|archive|friends|userinfo]
little_things

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

auskari [Jun. 9th, 2010|10:16 pm]

heijā, ja ir vēlme, ir iespēja iegādāties auskariņus.
cena visiem viena: Ls 3,-
reku šie ir:


*šonedēļ esmu liepājā
*pirmdien vai otrdien pēcpusdienā rīgā
[sīkākai info raksti -  elina.post@gmail.com ]

link2 comments|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]