Daily Herald Tribune's Journal [entries|friends|calendar]
Daily Herald Tribune

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

Sveiks cibiņ [16 Sep 2003|08:04pm]
Šī nav kārtējā dienasgrāmata. Vienkārši gribēju sev uztaisīt ērti pārskatāmu friendlisti, kurai šad tad uzmest acis.
22 comments|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]