kungs' Friends [entries|friends|calendar]
kungs

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[21 May 2018|10:37am]

aptauja

[lavendera]
Poll #21196
Open to: All, results viewable to: All

Latvijas Radio 2

View Answers

Labāk nošaujiet mani
12 (48.0%)

Raidstacija, kas parasti man skan fonā
1 (4.0%)

Klausos un priecājos, dziedu līdzi un mācos tekstus
5 (20.0%)

Izsniedziet tikai kopā ar pretdebilizācijas tabletīti
7 (28.0%)

15 Comments + Comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]