kungs' Friends [entries|friends|calendar]
kungs

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

Šito man viens puisis Vecrīgā pajautāja [23 May 2016|02:41pm]

aptauja

[lavendera]
Nezinu, vai tā viņiem bija pirmskāzu vai šķiršanās ballīte, bet jautājuma tonis bija depresīvs:

Poll #20725
Open to: All, results viewable to: All

Cik ilgi dzīvo mīlestība?

2 Comments + Comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]