kungs' Friends [entries|friends|calendar]
kungs

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

iekšējais izskats [14 Nov 2017|03:06pm]

gribam_zinaat

[andris_k]
vai izteikums "ārējais izskats" ir tautoloģija?
1 Comment + Comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]