lauku radinieks [entries|archive|friends|userinfo]
lauku radinieks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Oct. 15th, 2004|06:46 pm]

lieliski!mans telefons kurš pabijis remontā ir aptpakaļ bet nekā pilnīgi nav.neviena paša numura vai toņa..


Poll #4387
Open to: All, results viewable to: None

tavs mobīlā telefona numurs

link2 comments|post comment

mail [Jul. 30th, 2004|03:49 pm]
Poll #3337
Open to: Friends, results viewable to: None

tavs e-meils?

link17 comments|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]