about me -- Day [entries|friends|calendar]
kittie

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

kaut kaa taa [03 Jun 2005|10:46pm]
shodien bij kaut kaada sviestaina diena...nekas nenotika taa kaa tam vajadzeetu notikt....bet kaa saka peec sliktaam dienaam naak labas dienas ;))
Riit atkal laidiishu uz Riigu...njaa....
post comment

navigation
[ viewing | June 3rd, 2005 ]
[ go | previous day|next day ]