We are not amused. - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
Viņa Gaišība

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Sep. 17th, 2010|10:09 am

indulgence
Aber ja tā vispārīgi par zināšanu lomu Latvijas sabiedrībā un darba tirgū, tad jāatzīst, ka arī ķīmijas un fizikas pamatu zināšana nevienam netiek prasītas, tak no pamatizglītības programmām nesvītro. :(
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.