We are not amused. - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
Viņa Gaišība

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Sep. 17th, 2010|09:40 am

indulgence
Ņemot vērā, ka latvieši tradicionāli specializējas valsts pārvaldes (un daļēji arī celtniecībā un mežistrādē) darba tirgū, tā tas varētu būt.

Bet par globālo... iespējams, ka kas kardināli mainījies, tak labi atceros, kas te darījās 1996. gadā tikai tāpēc, ka Krievijā mazliet sašūpojās finanšu sistēma - pāris mēnešos dievzemīte bija uz bankrota sliekšņa un tikai kārtējā finanšu piešprice no Rietumiem ļāva noturēties.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.