We are not amused. - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
Viņa Gaišība

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Sep. 8th, 2010|07:31 pm

kautskis
Jā, ok. Tu vispirms arī sevi varētu iepazīstināt. Bet tad ar prieku. Mana bijušā dzīvokļa turētāja, piemēram -- man pat ir viņas telefons vēl palicis. Vari piezvanīt latviski, apjautāties, vai neizdod istabas -- un paklausīties, ko viņa tev atbild.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.