We are not amused. - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
Viņa Gaišība

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Sep. 8th, 2010|06:36 pm
Anonymous
tāpēc, ka līdz šim no no latviešiem, kas krievu valodu nepārvalda, uz jautājumu, kāpēc nav to apguvuši es saņemu atbildē bļāvienu - man latvijā krievu valoda nav jāzin. šāda veida atbildi gan nekad negadās dzirdēt, ja jautājums ir par angļu vai vācu valodas nezināšanu. no tā es secinu, ka latvieši pret valodām neizturas vienādi - dažas ir "labas valodas", bet dažas - "sliktas".

tādus krievus, kas latviski nevar pateikt ne bū, ne bē, es savā dzīvē vēl neesmu saticis, bet toties esmu saticis krievus, kas latviešu valodu prot labāk par lielu daļu iedzimto latviešu.

/mikstmiesis
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.