We are not amused. - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
Viņa Gaišība

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Sep. 8th, 2010|04:40 pm
atis
Es mācījos čehu. Hvz pat cik krievu valoda palīdzēja, drīzāk jau latviešu, jo tā kā arī latviešu ir baltu-slāvu valoda (daudziem nacionālistiem gan traki iebildumi pret šo savienojumu), tad gramatika likās stipri draudzīga. Un izruna.

Teiktu, ka krievu vairāk noder poļu valodu mācoties.

Jāatzīst, ka man pilnībā pietiek ar to, ka brīvi pārvaldu angļu un latviešu valodas. Eiropa un visa pārējā pasaule tiek angliskota mežonīgos tempos un parasti iztieku ar to, ka kādās 6 vai 7 valodās spēju dažādos līmeņos lasīt un mazliet parunāt un apmainīties ar pieklājības frāzēm. Visu pārējo var mierīgi atrisināt angliski.

Ja mācītos jaunu valodu, mācītos ķīniešu. Drīz mēs visi būsim viņu varā.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.