We are not amused. - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
Viņa Gaišība

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Sep. 8th, 2010|03:37 pm

kautskis
Katram, protams, ir tiesības uz savu viedokli.

Varbūt paskaidrosi arī, kāpēc? Tev tāds latvietis šķiet pārlieku stulbs, ka ij krievu valodu nevīžā iemācīties? Un vai cieņa mainās tad, ja viņš kaut kāda iemesla pēc nemāk krievu, bet māk angļu, vācu un franču?

Un kādas izjūtas tev izsauc krievi, kas te nez cik ilgi ir dzīvojušies un latviski ne bū, ne bē?
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.