We are not amused. - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
Viņa Gaišība

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Sep. 8th, 2010|03:32 pm
Anonymous
piedod, bet, ja es satieku latvieti, kurš nepārvalda krievu valodu, tad es zaudēju pret viņu jeb kuras cieņas paliekas, kas man pret latviešiem ir vēl nedaudz saglabājušā...

/mikstmiesis
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.