We are not amused. - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
Viņa Gaišība

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Sep. 8th, 2010|03:11 pm

snark
Par krievu valodu piekrītu apmēram par 95%. Runājot par ilgtermiņa attiecībām ar Austrumiem, arī mani pēdējā laikā izbrīna šī lišķīgā lūkošanās uz Krieviju, lai gan tepat blakus ir Baltkrievija, un aiz tās (ģeogrāfiski joprojām netālu, un katrā ziņā tuvāk par daudziem Krievijas reģioniem) Ukraina. Mūsu blusas lieluma ekonomikai ne sliktākas iespējas kā tās, kas Krievijā.

link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.