We are not amused. - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
Viņa Gaišība

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Sep. 8th, 2010|02:27 pm

rediiss
jā, es sapratu. opportunity cost. gribējās tikai izteikties :)
patiesībā, lasot par attiecīgo tēmu pie unpaja, pēkšņi iedomājos, ka angļu&vācu komplekts skolā ir tik pašsaprotams, ka nav vairs īsti skaidrs, kāpēc tieši šīs valodas tiek uzskatītas par tik svarīgām, ka jāmācās jau no bērna kājas. ja runa ir par smadzeņu trenēšanu, tad franču vai ķīniešu ir vēl labāks treniņš, jo angļu ir ļoti vienkārša. salīdzinoši, protams.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.