We are not amused. - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
Viņa Gaišība

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Sep. 8th, 2010|01:53 pm

kautskis
OK, cik mums ir to, kas iemācījušies krievu valodu un pēc tam ņemas mācīties čehu? :)

Runa nav tik daudz par to, kas noder un kas nē. Daudz kas var noderēt. Runa ir par izvēli: nav tik daudz cilvēku zem šīs saules, kas iemācās vairāk par trim valodām. Un, ja ir jāizvēlas starp latviešu, angļu un krievu vai latviešu, angļu un vācu -- tad nu es paskaidroju, kāpēc man šķiet, ka pēdējais variants ir labāks.

Skaidrs, ja kāds mums jūtas poliglots pēc aicinājuma un spēj iemācīties piecas vai sešas -- nu, protams, jo vairāk, jo labāk. Bet tas ir stipri pagrūti. Es, piemēram, māku četras, un, mēģinājumi pievienot klāt vēl kādu nav vainagojušies panākumiem. Tomēr tās visas, ko tu zini, ir arī puslīdz regulāri jālieto, lai neaizmirstas -- un regulāri lietot piecas valodas ir pagrūti.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.