Opis tautai -- Day [entries|friends|calendar]
Jopcikradzīte

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[04 Feb 2012|12:35am]
[ mood | NOPIETNS ]

Skatos, ka arvien atkrīt draudziņi. Bet tam ir arī iemesliņš-sāk zajebāt meklēt smieklīgas bildītes, lai cik savādi tas nebūtu. Tāpēc arī retāk un !iespējams! stulbāk, nekā parasti. Tā kā, ja gribat pārņemt šo blodziņu, ziņojiet, izskatīšu kandidatūru ; )


Upd.: Bet vispār es varētu izlikties, ka esmu sociāli aktīva un pateikt, ka manu "blogu" pilnīgi noteikti izcenzētu ACTA, ja stātos spēkā, jo pati esmu taisījusi kādus... 3 postus tikai : D Tā kā ejiet un parakstieties pret ACTu http://manabalss.lv/stop-acta/show (iečekojiet ahujennās e-paraksta iespējas, es nemaz nezināju, ka to var caur banku izdarīt) un https://secure.avaaz.org/en/eu_save_the_internet_spread/

6 comments|post comment

navigation
[ viewing | February 4th, 2012 ]
[ go | previous day|next day ]