Opis tautai - February 4th, 2012 [entries|archive|friends|userinfo]
Jopcikradzīte

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

February 4th, 2012

[Feb. 4th, 2012|12:35 am]
[mood |NOPIETNS]

Skatos, ka arvien atkrīt draudziņi. Bet tam ir arī iemesliņš-sāk zajebāt meklēt smieklīgas bildītes, lai cik savādi tas nebūtu. Tāpēc arī retāk un !iespējams! stulbāk, nekā parasti. Tā kā, ja gribat pārņemt šo blodziņu, ziņojiet, izskatīšu kandidatūru ; )


Upd.: Bet vispār es varētu izlikties, ka esmu sociāli aktīva un pateikt, ka manu "blogu" pilnīgi noteikti izcenzētu ACTA, ja stātos spēkā, jo pati esmu taisījusi kādus... 3 postus tikai : D Tā kā ejiet un parakstieties pret ACTu http://manabalss.lv/stop-acta/show (iečekojiet ahujennās e-paraksta iespējas, es nemaz nezināju, ka to var caur banku izdarīt) un https://secure.avaaz.org/en/eu_save_the_internet_spread/

link6 comments|post comment

navigation
[ viewing | February 4th, 2012 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]