forever's Journal [entries|friends|calendar]
forever

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

* [15 Mar 2007|05:31pm]
Pavasara gaiss ir iedzīvojies mūsu pelēkajās domās.
Ceru, ka visi kļūs par labākiem cilvēkiem.
Arī es.
Varētu pa-censties.
1 comment|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]