Ziņojumi kosmosam
Nenopietni par nopietno un nopietni par nenopietno
Commenting To 
15th-Jun-2017 10:40 pm - nodokļi un veseļiba
tās pāris reizes, kad svensonijā esmu bijis pie ārstiem, man prasīja tikai personas kodu. vai un kādus nodokļus esmu maksājis, neviens nepētīja. ak pareizi, nav jau ko pētīt, jo te ir obligātā nodokļu deklarācija katru gadu.
Comment Form 
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:
This page was loaded Jun 25th 2017, 1:24 pm GMT.