tapete's Journal -- Day [entries|friends|calendar]
tapete

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

50 km [30 Aug 2004|09:26am]

Pēc soļošana pa irdenām smiltīm un pret vēju no Užavas liidz Pāvilostai rezultāts ir gulēšana zem eglītes... Un kurš vispār man lika pirms pārgājiena visu nakti nosvinēties pie Lilastes ezara ?

ja kas bildes ir te : http://foto.inbox.lv/tapetemur/50km

13 comments|post comment

navigation
[ viewing | August 30th, 2004 ]
[ go | previous day|next day ]