tapete's Journal -- Day [entries|friends|calendar]
tapete

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[13 Aug 2004|04:43pm]

Divas dienas pa Salacu un Salacas krastos. Ja gadaas, ka vienaa laivaa tiec ar puisi, kuram ir kaartiigi bicepsi, vari visu celju snauduljot, sauljoties un dzert alu... nevis aireet kaa to dara paareejaas 2 duudas :))

bilzzuki no manaam militaarajaam padariishanaam ARMY GIRL :) - http://foto.inbox.lv/tapetemur/poligons

6 comments|post comment

navigation
[ viewing | August 13th, 2004 ]
[ go | previous day|next day ]