tapete's Journal -- Day [entries|friends|calendar]
tapete

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[07 Aug 2004|04:31pm]

Cik ļoti nomociit ir spējiigi 4 beļģu pensionāri? Pusdienas Velvetā un lančinš Casablankā bija tikai dienas gaišā puse, labi ka Doma baznīca nestrādā, citaadi...- Misisipi kuģītis esot pārpildīts, Gūtenbergā pārāk karsti,  lielveikalā ekskavātors biidāas tik uz augšu, wishy uudeens par gaazeetu, cezara salātiem neiistais siers...

tuliit relaksation mezzaa ar klasesbiedriem, karsti...

4 comments|post comment

navigation
[ viewing | August 7th, 2004 ]
[ go | previous day|next day ]