tapete's Journal -- Day [entries|friends|calendar]
tapete

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

NESKUMSTI, APEED KAKKI [03 Aug 2004|02:14pm]

Ja trūkst pārtikas, tad jāpārvar žēlums vai nepatika un jāēd mājdzīvnieki  Ja ūdens no akvārija jau izlietots, apēdiet arī zelta zivtiņu. Patiesībā labāk to apēst vēl tad, kad viss ūdens no akvārija nav izsmelts. Nākamo apēdiet kaķi. Pagatavotu kaķa gaļu ir grūti atšķirt no truša gaļas. Var ēst arī kāmjus, trušus, papagaiļus, vienīgi suns varētu noderēt kā labs mednieks, taču var notiesāt arī to.

                                                               /SAS izdzīvošanas māksla/

4 comments|post comment

navigation
[ viewing | August 3rd, 2004 ]
[ go | previous day|next day ]