donthekey's Journal [entries|friends|calendar]
donthekey

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

Par šo visu [19 Jan 2010|12:25pm]
Izdomāju ka vajag kaut kā to visu savu literāro rakstu sistēmu padarīt sakarīgāku tāpēc tapa šis.

Friends only, protams :)
post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]