denucis ([info]denucis) wrote on August 7th, 2009 at 10:19 pm
Nemēģiniet saprast..
Ja tu esi alkohols, es esmu alkoholiķe.

Ja iekārot ir grēks, tad grēks ir pa īstam mīlēt.

Šīs attiecības ir mans mākslas darbs..


 
( Read comments )
Post a comment in response:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: