friends [entries|archive|friends|userinfo]
deniss

[ website | My Website ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Nov. 18th, 2014|09:13 am]

watt
[Tags|]

šodien bija dārziņā jābūt 8:15, un, protams, mazā saldi guļ, nevis darbojas modinātājpulksteņa režīmā un ceļas ap 7:00 kā parasti.
tāds ir nepielūdzamais dabas likums!

pamodāmies 7:40 labi izgulējušies, bet nācās pasteigties.
link2 comments|post comment

[Nov. 17th, 2014|08:07 am]

watt
[Tags|]

Elektriskās izklaides jomā: beidzot tā kārtīgi pieķēros Wasteland 2. Uz Linux Nvidia 331.38 draiveri*, no Steam jaunais Patch 3 (59820), un nu ir spēlējams. Ļoti labs. Grafika tiešām ieturēta tādā Fallout stilistikā, un turn based šaudīšanās atkal tiešām nostrādā.

______________
* nvidia draivers, jo ar open source draiveri agresīvā "fog of war" problēma joprojām uzrādās.
linkpost comment

[Nov. 11th, 2014|12:41 pm]

watt
[Tags|, ]

I was getting "jcifs.smb.SmbException: The handle is invalid." error message from some file-deployment code.

After troubleshooting for some time, I realized the issue actually is that code was trying to write file to a folder that does not exist in given share: simply code had neglected to actually create target folder on the share first.

To work around issue I simply created the folder it expected manually.
linkpost comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]