friends [entries|archive|friends|userinfo]
deniss

[ website | My Website ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[May. 20th, 2017|08:12 pm]

watt
[Tags|]

M. izdomā pasaku:
- Reiz dzīvoja viena princese. Viņu sauca "Sunītis Pifs".
- Reiz dzīvoja princis un princese. Viņus sauca Pifs un Herkuless.
linkpost comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]