friends [entries|archive|friends|userinfo]
deniss

[ website | My Website ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Feb. 16th, 2017|06:16 pm]

watt
[Tags|]

šodien +12°C. laikam var teikt, ziema galā. (bet cik Berlināli atceros, parasti aukstāks bija.)
link1 comment|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]