friends [entries|archive|friends|userinfo]
deniss

[ website | My Website ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jun. 20th, 2016|02:45 pm]

watt
esmu Rīgā. sajūta, it kā uzvelkot neērtas kurpes, kas spiež.
un mitrums gaisā, to ļoti izteikti sajutu, izejot no lidostas.
link2 comments|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]