cold blood's Journal [entries|friends|calendar]
cold blood

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[29 Sep 2010|09:49pm]
Šeit būs vienīgi par kuču pišanu, nirgāšanās par padauzām un citi slimi suņa murgi :)
post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]