bumsiic [entries|archive|friends|userinfo]
bumsiic

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Līgošana [24. Jun 2020|14:28]
[Tags|]
[Mūzika |Krāc Margo]

Stulbie odi. Ietinusies segā līdz acīm pie ugunskura mēģināju sēdēt, un tak pamanījās nokošļāt mani.:/
Link8 raksta|ir doma

navigation
[ viewing | most recent entries ]