Pārējie... [entries|friends|calendar]
briiwdomaataajs

[ website | - ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[03 Dec 2019|08:41pm]

wensdy
Es diezgan apskaužu cilvēkus, kuri lietas ir iemācījušies paši, bez visādu iestāžu palīdzības. Vēl es viņus cienu.
post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]