ariss - December 16th, 2007 [entries|archive|friends|userinfo]
ariss

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

December 16th, 2007

[Dec. 16th, 2007|10:13 am]
Ir vienkarshi geniala doma valsts parvaldee -
Likumdeveji piesaista elektoenergijas, ko ieperk no nmazajiem un it kaa vietejiem razotajiem, cenu, gazes cenai, ko ieperk kaut kur citur... vai ne ???
linkpost comment

navigation
[ viewing | December 16th, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]