PuuKz's Journal -- Day [entries|friends|calendar]
PuuKz

[ website | PuuKz home page ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

yuuuuuhuuuuuu :PPP [19 Jun 2003|11:20pm]
njau jau ko dauc staatsiit bet nu pabiju Valgaa(Igaunijas pilseetaa) ta pierijos ta veel visko... un vakaraa piepildiijaas iisteniibaa sapnis :)) taakaa asapnji arii piepildaas :PP~~~~~~ viennoziimiigi emsu laimiix
6 comments|post comment

navigation
[ viewing | June 19th, 2003 ]
[ go | previous day|next day ]