PuuKz's Journal -- Day [entries|friends|calendar]
PuuKz

[ website | PuuKz home page ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

eem [01 Apr 2003|09:07pm]
ir akal paarvareets slinkums un kaukas iedrukaats... vienk es vairaak ka anedeelju biju pom somijaa :P un vakar un shodien kaarpijos ar richuku pa aaru.... bet taa jau patiikami.... tik kaajas apdauziitas :/
1 comment|post comment

navigation
[ viewing | April 1st, 2003 ]
[ go | previous day|next day ]