все как у людей - January 29th, 2012 [entries|archive|friends|userinfo]
antagonist

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

January 29th, 2012

jaunais vilnis [Jan. 29th, 2012|01:05 am]
[Current Mood |it's arts]

Pēc franču režisora Jean-Pierre Melville filmas Le Samouraï noskatīšanās starp daudzajām sajūsmas pilnajām recenzijām iekš IMDb, atradu domu graudu, kas noteikti kļūs par regulāri lietojamu epitetu:

"[..] unique category called Fantastic Art or "FART" for short."

datums paraksts.
Link1 comment|Leave a comment

navigation
[ viewing | January 29th, 2012 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]