все как у людей - December 5th, 2011 [entries|archive|friends|userinfo]
antagonist

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

December 5th, 2011

[Dec. 5th, 2011|12:32 pm]
[Current Music |John Lee Hooker - Dimples]

nez kāpēc atminējos to veco joku par blūza ierakstu, ko spēlē atpakaļgaitā - no sākuma liriskais varonis iznāk no cietuma, tad sieva atgriežas, suns atdzīvojas un beigās viņš atrod darbu.
Link1 comment|Leave a comment

navigation
[ viewing | December 5th, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]